–, OI#9740

  • © Bob Gramsma

–, OI#9740, 1997
Open lightbox with durotrans, 71 x 101 x 11 cm, ed 3 + 2AP