opera, OI#10139

  • © Bob Gramsma

opera, OI#10139, 2010
Cast tin, 19 x 15 x 1 cm