power point, OI#13193

  • © Bob Gramsma
  • © Bob Gramsma

power point, OI#13193, 2013
Bronze, 6 x 7 x 2 cm, ed 1/3 + 2AP, Collection Stadt Uster